صبح عصر عصر
شنبهآقای دکتر شریعتی
13-9
آقای دکتر شریعتی
21-16
خانم دکتر مدی (اطفال)
18-16
یکشنبهآقای دکتر شریعتی
13-9
آقای دکتر شریعتی
21-16
خانم دکتر سلطانی
21-16
دوشنبهآقای دکتر شریعتی
13-9
آقای دکتر شریعتی
21-16
____________

سه شنبهآقای دکتر شریعتی
13-9
آقای دکتر شریعتی
21-16
خانم دکتر سلطانی
21-16
چهارشنبهخانم دکتر لواسانی
13-9
خانم دکتر لواسانی
20-16
خانم دکتر مدی (اطفال)
18-16
پنج شنبهآقای دکتر شریعتی
15-9
آقای دکتر خدابخشی (متخصص و جراحی ایمپلنت)آقای دکتر خدابخشی (متخصص و جراحی ایمپلنت)