شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
داخـلی – گوارش (آندوسکوپی)آقای دکتر فرنودی 19-21

آقای دکتر فرنودی 16-18
دکتر سمیع (صبح)
متخصص قلب و عروقآقای دکتر شفایی (عصر)آقای دکتر شفایی (عصر)
متخصص زنان و زایماندکتر انفاسی (صبح)

خانم دکتر برابی (عصر)

دکتر انفاسی (صبح)

دکتر جوانمرد (عصر)

دکتر انفاسی (صبح)

دکتر کردلو (عصر)

خانم دکتر انفاسی (عصر)دکتر انفاسی (صبح)

دکتر برابی (عصر)

خانم دکتر سهیلی (صبح)
خانم دکتر قریبیان
(عصر)
متخصص ارتوپدیآقای دکتر حاتمی (عصر)
متخصص جراح عمومی آقای دکتر ظهوری
13 -15
آقای دکتر صفری
18-17
آقای دکتر ظهوری
13 -15
آقای دکتر صفری
16-17
متخصص گوش و حلق و بينيآقای دکتر صادقی
19:30 عصر
آقای دکتر اسماعیلی 20:30عصر
متخصص مغز و اعصابآقای دکتر اسکویی
19-21
آقای دکتر اسکویی
19-21
متخصص مجاری اداری آقای دکتر حسینی
19-20
دکتر فصیحی
11-91
آقای دکتر حسینی
19-20
خانم دکتر دولتشاهی
(فوق تخصص- کلیه)
دکتر فصیحی
11-91
روانشناس بالینیخانم فرجیخانم دکتر بیگلر بیگیخانم دکتر بیگلر بیگی
سنجش بینایی و شنواییبینایی سنجی
17-19
شنوایی سنجی
بینایی سنجی
بینایی سنجی
17-19
تغذیه و گفتار درمانیتغذیه خانم طباطبایی
17-19
گفتار درمانی
17-15
تغذیه خانم طباطبایی
17-19