عینک

عینک

فائقه خادم الشریعه

کارشناس رشته اپتومتری( بینایی سنجی)

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی سال 1366

سوابق کاری:

همکاری با درمانگاه حکیمان به مدت 5 سال

کلینیک های مرتبط با شهرداری و شرکت شهر سالم

درمان تنبلی چشمی کودکان، اصلاح انحرافات چشمی غیر جراحی، تجویز عینک های Bifocalو Progressive ( دوکانونی و تدریجی)

تجویز لنزهای رنگی و طبی