پرستار خوب

ويژگی های پرستار خوب

پرستاران به دليل ويژگي های روحانی و قداست خدمات خود و همچنين به دليل اين که در جامعه انسانی برای بسياری از مردم به عنوان الگو مورد توجه قرار می گيرند بايد به صفات حميده آراسته باشند .

آراستگي به محاسن و مکارم اخلاقی همچون ايثار – عفت – وقار – تواضع – گشاده رويی – اخلاص عمل – فرو نشاندن خشم – عفو و حياء – مدارا با مردم – کرامت و بزرگواری – خوف از خدا – اميد به خدا – شجاعت – حسن ظن – انصاف – حق شناسی – ادای امانت – دوستی – بلند همتی – امر به معروف و نهی از منکر و پرهيز از آن انتظار می رود .

توجه پرستاران به وظايف خطير خويش می تواند آنان را به رابطه ای درخور با بيماران فراخواند .

پرستار يعنی بيماردار و پرستاری مراقبت و مواظبت از فرد ديگر . پرستاری يعنی همانند شمع ، نور افشانی نمودن و مهربانی و گرمای عشق را در تن های رنجور تزريق کردن ، پرستاری عشق است عشق به خلق و مخلوقات ، عشق به خالق است در رسيدگی به مخلوقات خدا و عشق به مخلوق است در اطاعت خالق و رسيدگی به اهتمام به دردهای همنوعان و سلامت جامعه و با اين هدف است که عمل پرستار محبوب حضرت حق می گردد پرستاری يعنی همه جسم و جان عاشق شدن و با تمام روح در خدمت گذاری ديگران برآمدن ، يعنی شور زندگی را در جان های خسته از درد و رنج افکندن اهميت والای پرستاری درخدمتی که يک پرستار به بيماران می کند ، جلوه می نماياند که اگر بيش تر از خدمت پزشک نباشد ، کمتر نيست.
بی شک پرستاری از اعمال ارزشمند جوامع انسانی است که در مکتب اسلام نيز دارای جايگاه والايی است و اگر از ويژگی های برخوردار باشد ارزش آن دو چندان خواهد شد . همراه بودن با اخلاص ، باعث محبوب تر شدن عمل پرستاری نزد خدا می شود و تحمل سختی های راه که اقتضای شغل شريف پرستاری است به قدر و منزلت پرستاری می افزايد همراه بودن با شناخت و شناختن قدر و منزلت بيمار در نزد خداوند به جهت موقعيتی خاص که دارد به عمل پرستار ارزش بيشتری می بخشد. پرستاری از بستگان يکی ديگر از عواملی است که بر ارزش پرستاری می افزايد .
هر قدر انسان در کارها همانند پرستاری که خود دارای ارزش است مشقت و دشواری بيشتری تحمل کند ، اجر و پاداش بيشتری خواهد داشت . پرستاران افزون بر مراقبت های درمانی و رعايت اخلاق صحيح اسلامی مراقبت های عاطفی و حمايتی نيز از بيماران به عمل می آورند و همواره در سعی و تلاش اند تا اعمال و مهر و عاطفه و بخشش آن به بيماران که از ويژگی های بارز اخلاق اسلامی است آنان را در تسريع بهبودی همراهی کنند و با انس گرفتن با بيمار از او احوال پرسی نمايند و با او اظهار همدردی کنند و وی را در بهبودی اميدوار کرده و نيز برايش دعا کنند پرستاری از بيماران و بيمارداری به روحيه انسان دوستی ، فداکاری و ايثار احتياج دارد.
علاوه بر اين که پرستاری بستر مناسبی برای خدمت به خلق خدا و به دست آوردن ثواب است پرستاری بهترين و عملی ترين تبليغ و ابزار ارزش های دينی انجام می دهند و با عمل خود دل را به سوی خدا و ارزش های خدايی متوجه می سازند .