دکتر سید امیر علی موسوی

دکتر سید امیر علی موسوی

دکتر سید امیر علی موسوی

 

دکتر سید امیر علی موسوی.فارغ التحصیل دانگشاه ازاد اسلامی.
پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین
پزشک معتمد نیروی انتظامی. درمانگاه قائم
مسئول فنی و پزشک درمانگاه رفعت جو
دارای مدرک پروسیجرهای زیبایی از انجمن جراحان ایران
عضو اکادمی روانشناسی بیماران تحت درمان ( وابستگی به الکل و مواد مخدر)

دکتر مهریار واحدی

دکتر مهریار واحدی دندانپزشک عمومی و زیبایی

دکتر مهریار واحدی

 دکتر مهریار واحدی. دندانپزشک عمومی و زیبایی

فارغ التحصيل دانشگاه ازاد اسلامی واحد دندانپزشكی

سابقه كار :
درمانگاه دكتر حسن زاده ، كرج مهرشهر
درمانگاه صاحب الزمان ، كرج باغستان
درمانگاه پارسيان طب ، كرج فرديس
درمانگاه به آفرين ، كرج فرديس