ساجده طباطبایی

ساجده طباطبایی

ساجده طباطبایی

 

ساجده طباطبایی, کارشناس تغذیه و رژیم درمانی عضو انجمن تغذیه ایران.

عضو انجمن تغذیه شناسان سوئدِ

عضو انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران