دكتر ابوالفضل صادقی نژاد

دكتر ابوالفضل صادقی نژاد ( متخصص گوش و حلق و بينی)

دكتر ابوالفضل صادقی نژاد

===================================================

◘ متولد 1353 فارغ التحصيل از داشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی تهران در سال 1384
◘ دوره تعهد دانشگاه علوم پزشكی شاهرود
◘ سابقه كار در بيمارستانهای خاتم، امام حسين، چمران، محب كوثر، بقيه ا…
◘ جراح و متخصص گوش و حلق و بينی، سرو گردن جراحی پيشرفته اندوسكوپي بينی سينوس
◘ جراح پلاستيك بينی و صورت
◘ عضو انجمن جراهان گوش و حلق و بينی ايران
◘ عضو انجمن راینولوژی ایران

===================================================

دكتر علي اسماعيلي

دكتر علی اسماعيلی (متخصص گوش و حلق و بينی)

دكتر علي اسماعيلي

===========================================

دكتر علی اسماعيلی (متخصص گوش و حلق و بينی)

◘ متولد 1355 فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكی تهران
◘ عضو هيات درماني داشگاه آزاد
◘ عضو انجمن جراحان كانادا
◘ سوابق كاری در درمانگاه های حكيمان، غدير خم

===========================================