فائقه خادم الشریعه

فائقه خادم الشریعه (بینایی سنجی)

فائقه خادم الشریعه

 

فائقه خادم الشریعه (بینایی سنجی)

◘ فارغ کارشناس رشته اپتومتری (بینایی سنجی)
◘ فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی سال 1366
◘ سوابق کاری:
همکاری با درمانگاه حکیمان به مدت 5 سال
کلینیک های مرتبط با شهرداری و شرکت شهر سالم
درمان تنبلی چشمی کودکان، اصلاح انحرافات چشمی غیر جراحی، تجویز عینک های
Bifocal و Progressive (دوکانونی و تدریجی)
تجویز لنزهای رنگی و طبی