دکتر محمد رضا حاتمی

دکتر محمد رضا حاتمی

دکتر محمد رضا حاتمی

=======================================

دکتر محمد رضا حاتمی _جراح و متخصص ارتوپدی

سوابق کاری:

◘ دارای بورد تخصصی از دانشگاه تبریز
◘ ارتوپد بیمارستان بعثت

=======================================

دکتر محمد رضا حاتمی (جراح و متخصص ارتوپدی)

◘ دارای بورد تخصصی از دانشگاه تبریز
◘ ارتوپد بیمارستان بعثت