مهدیه توسلی

مهدیه توسلی

=============================================

مهدیه توسلی _كارشناس ارشد کار درمانی

◘ کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی
◘ کارشناسی رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق مرتبط کاری :(نزدیک به 24 سال سابقه)
◘ انجام خدمات کاردرمانی در مجتمع های توانبخشی سازمان بهزیستی و آموزش وپرورش

=============================================